Đá vàng Dăm kết

Đá marble vàng Triệu Sơn Thanh Hoá, đá vàng dăm kết

image 2020-09-23-22-59-30-67